Loyverse Digital Receipt Integration

Step 1: Generate API / Access Token di website Loyverse anda seperti langkah di rajah di bawah

Salin Access Token dan login ke Wsapme dan masuk ke menu > Integration > Loyverse

Setelah berjaya, Store List akan dipaparkan seperti contoh di bawah

Klik pada button Setting untuk melengkapkan integrasi

Salin Wsapme Webhook URL untuk di dafarkan di dalam sistem Loyverse

Klik link: https://r.loyverse.com/dashboard/#/webhooks

Pastikan anda memilih event: Receipt created or updated sahaja

Selesai!

Step 2: Setting Notifikasi

Kembali ke Store list dan klik butang Notification

Anda boleh mengubah template message untuk Whatsapp mengikut variable-variable yang disediakan.

PDF receipt akan dihantar secara auto bersama dengan mesej

Powered by BetterDocs